Το έργο WEMIN

WEMIN - Ενδυνάμωση και Ένταξη Μεταναστριών

Το έργο WEMIN (Ενδυνάμωση και Ένταξη Μεταναστριών) αποσκοπεί στην εφαρμογή και την προώθηση ενός ολοκληρωμένου προτύπου ενσωμάτωσης για τις γυναίκες μετανάστριες / πρόσφυγες (MRW). Μέσω των άμεσων παρεμβάσεων στον γυναικείο πληθυσμό και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εταίρων θα αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πτυχές της ένταξης και θα επιτευχθεί ενεργός συμμετοχή.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

Προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης μέσω της πολιτιστικής συνείδησης (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων)

Ενδυνάμωση των MRW μέσω πληροφοριών σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τη θέση των γυναικών στις κοινωνίες υποδοχής καθώς και σχετικά με τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης

Προώθηση της μάθησης από ομότιμους μεταξύ των MRW και των ιδρυμάτων μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Προώθηση της άμεσης αλληλεπίδρασης και της κοινωνικοπολιτιστικής ανταλλαγής με την τοπική κοινωνία μέσω κοινών δραστηριοτήτων, αμφισβητώντας έτσι τα στερεότυπα

Μεταφορά ορθών πρακτικών στις χώρες των συνεργαζόμενων εταίρων

Διάδοση ορθών πρακτικών στην ενσωμάτωση των MRW τόσο εντός όσο και εκτός των χωρών της εταιρικής συνεργασίας