Δράσεις

Το WEMIN θα δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες που ζουν στην Ευρώπη να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνικο-πολιτισμική ζωή των κοινωνιών υποδοχής. Ταυτόχρονα, όλες οι εμπλεκόμενες τοπικές κοινότητες θα επωφεληθούν από την αυξημένη κοινωνική συνοχή και την πιο ενεργό συμμετοχή των ευάλωτων αλλά πολυμήχανων μελών τους.

Στο πλαίσιο του σχεδίου προγραμματίζονται σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθοδηγητικών συναντήσεων (mentoring), μαθημάτων από ομότιμους και καλλιτεχνικές δραστηριότητες - πολλές φορές για την τόνωση του διαλόγου, των διαπολιτισμικών σχέσεων και των ανταλλαγών. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Η ευρεία διάδοση των δραστηριοτήτων και η ανταλλαγή εμπειριών σε ολόκληρη την Ευρώπη θα προσελκύσουν τους εμπλεκόμενους που συμμετέχουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών (υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου, πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών, ΜΚΟ, φορείς που ασχολούνται με την κατάρτιση και την υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων) – καθώς και πολίτες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση τους σχετικά με το πολιτιστικό διάλογο.

Οι δραστηριότητες του WEMIN με λίγα λόγια:

Δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών για τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες των εταίρων
Ανάπτυξη κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών μεταναστών και προσφύγων, και ντόπιων γυναικών από τις κοινότητες των εταίρων, οι οποίες θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου ως πολλαπλασιαστές μέσα στους κύκλους τους
Προετοιμασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της κατάρτισης σε θέματα πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες (γλωσσικές, κοινωνικο-πολιτιστικές κ.λπ.)
Συνεδριάσεις ενδυνάμωσης και καθοδήγησης για γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες ενημερώνοντάς τις σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τη θέση των γυναικών στις κοινωνίες υποδοχής, καθώς και σχετικά με τη διαθέσιμη δομή υποστήριξης
Διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής του MRW μέσω καθοδήγησης σχετικά με ευκαιρίες στην εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την εργασία
Συμμετοχή σε δραστηριότητες χέρι-χέρι με γυναίκες από τις τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση στερεότυπων για τη μετανάστευση (χειροτεχνία και καλλιτεχνικά εργαστήρια)
Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης από ομοτίμους, προώθηση της ανταλλαγής και του διαλόγου και εξασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου
Η εκτεταμένη διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου, ιδίως των καλών πρακτικών για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, θα ευαισθητοποιήσει και θα προωθήσει συγκεκριμένες ευκαιρίες για τη βελτίωση των κοινοτήτων μας σε όλη την Ευρώπη